Privacyverklaring

Middels deze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. Verantwoordelijke hiervoor is Elbers Management Consultants B.V. (verder te noemen EMC) gevestigd ABC Westland 139 2685DB Poeldijk. Telefoon 088 1955 387. E-mail: info@elbersmanagement.nl. 

EMC doet er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. EMC verwerkt bewust zo min mogelijk gegevens van u en heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als u contact met EMC opneemt via deze website en/of klant bij EMC wordt of bent. Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Controleer dit regelmatig. De laatste wijziging van deze Privacyverklaring was op 2 juni 2018. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met EMC!​

Algemene bezoekgegevens

EMC houdt algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van de website. In dit kader verwerkt EMC persoonsgegevens die u zelf aan EMC verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en persoonsgegevens ontleend aan andere bronnen, zoals social media platforms. EMC probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat EMC deze gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens

EMC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan EMC verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens EMC verwerkt:
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals contactgegevens en andere persoons- gegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren, verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

  Bijzondere persoonsgegevens

  EMC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren als u toestemming heeft gegeven via het contactformulier of op eigen initiatief;
 • Om diensten bij u af te leveren middels een overeenkomst.
 • EMC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Het doel en de grondslag

  EMC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren als u toestemming heeft gegeven via het contactformulier of op eigen initiatief;
 • Om diensten bij u af te leveren middels een overeenkomst.
 • EMC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • De rechtsgronden waar EMC zich op baseert zijn

  Toestemming: als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

  Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

  Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  EMC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens daartussen zit.

  Bewaartermijnen

  EMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de persoonsgegevens een bewaartermijn van zeven jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  EMC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit EMC een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EMC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. EMC heeft verwerkersovereenkomsten met de leverancier die de hosting (opslag) van de website en de gegevens die daarmee worden verwerkt verzorgt en die de vormgeving en content van de website onderhoudt.

  Cookies

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u wij verwerken. Op verzoek corrigeert EMC uw persoonsgegevens, en als u wilt dat EMC de gegevens van u verwijderd dan zal EMC dat doen tenzij EMC verplicht is deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met op per e-mail: info@emc-deadviseur.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

  Beveiligen van persoonsgegevens

  EMC maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie. De website is versleuteld met een SSL-certificaat. Daarnaast heeft EMC ook organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door uw dossiers beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@elbersmanagement.nl.

  Klachten?

  Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@elbersmanagement.nl of te bellen met 088-1955 387. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

  WhatsApp chat